Skip to main content

Vi är auktoriserade av både Sveriges Takentreprenörer och våra leverantörer.

Med mer än 30 års erfarenhet är vi äkta tätskiktsproffs
Vi tar det på allvar

Tak
säkerhet

För att uppfylla säkerheten på tak används olika typer av taksäkerhetsanordningar. Dessa installationer inkluderar utrustning som underlättar tillgång till tak och arbetsplatser, samt skyddsanordningar som förebygger fall eller ras av exempelvis snö och is. Taksäkerhetsutrustningen är avgörande för att undvika olyckor vid arbete på höga höjder.
Taksäkerhet

Säkerheten är prio ett

Taksäkerhet


Taksäkerhet är avgörande för att vistas säkert på tak speciellt vid arbete på höga nivåer. Taksäkerhetsutrustningar, såsom säkerhetsanordningar och skydd mot fallrisker som snö och is, är essentiella. Under de senaste årtiondena har utvecklingen inom taksäkerhet förbättrat säkerhetsstandarderna avsevärt.

För vissa är taksäkerhet en nödvändig åtgärd, medan andra ser det som en integrerad del av takets design. Regelverk och myndighetskrav inom området har blivit alltmer komplexa, vilket kräver expertkunskap för korrekt tolkning och tillämpning.

Utbudet av taksäkerhetsprodukter har expanderat, vilket erbjuder flera valmöjligheter gällande design, material och färg. Det är viktigt att anpassa taksäkerhetslösningar till varje specifikt tak, särskilt på kulturmärkta byggnader där utseende och säkerhetsaspekter måste beaktas noggrant. Rätt placering och färgval av säkerhetsutrustning är nyckeln för en harmonisk integration.


Taksäkerhet: Lagstiftning och bestämmelser

Boverkets byggregler, BBR 8:24 definierar kraven för taksäkerhet på fastigheter. Dessa regler, som är icke-retroaktiva sedan 1960, innebär att taksäkerhetsåtgärder specificerade vid byggåret fortfarande gäller.

Ansvarsfördelning inom taksäkerhet

Ansvaret för taksäkerhet delas mellan flera parter:

  • Byggherrar ansvarar för att utrusta tak med rätt säkerhetsanordningar.
  • Fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare ansvarar för att rätt anordningar finns och underhålls.
  • Arbetsgivare måste bedöma takets säkerhet före arbeten och vidta nödvändiga skyddsåtgärder.
  • Arbetstagare bör följa föreskrifter och använda erforderliga skyddsanordningar.

När är taksäkerhet nödvändigt?

Taksäkerhet krävs på alla byggnader vars tak kan beträdas, med variationer beroende på byggnadens höjd och taklutning. Vi erbjuder ett brett sortiment av taksäkerhetssystem som uppfyller alla kvalitetskrav och regler enligt Boverkets Byggregler.

Snörasskydd

Förhindra farliga okontrollerade snöras

Snörasskyddets funktion är i huvudsak att förhindra okontrollerade snöras från tak samt utgöra förankringspunkt för personlig fallskyddsutrustning.
Hittar du inte vad du söker?

Tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!