Skip to main content

Vi är auktoriserade av både Sveriges Takentreprenörer och våra leverantörer.

Med mer än 30 års erfarenhet är vi äkta tätskiktsproffs
Wicote Entreprenad AB's

INTEGRITETS
POLICY

Integritetspolicy

INTEGRITETS
POLICY


SÅ HÄR BEHANDLAR WICOTE ENTREPRENAD AB DINA PERSONUPPGIFTER

Wicote Entreprenad AB, i fortsättningen benämnt Wicote, värnar om din personliga integritet. Oavsett om du är kund, leverantör, medarbetare eller någon annan intressent så är det viktigt för oss att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning för personuppgifter. Det innebär bland annat att Wicote skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Wicote Entreprenad AB, orgnr 556653-6610, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Wicote samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis kontaktar oss via vår webbsida, per e-post eller telefon, ansöker om arbete eller praktik hos oss eller deltar vid möten och evenemang som anordnas av oss.

Wicote kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis Bolagsverket, Skatteverket eller Kronofogden.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Wicote behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Beroende på om du är kund, leverantör, anställd eller annan intressent skiljer det på vilka personuppgifter vi behandlar. Det kan vara:

• Namn och kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress och adress)
• Personnummer, samordningsnummer eller motsvarande identifieringskod
• Kontaktuppgifter till personer du meddelat oss (t.ex. nära anhörig)
• Betalningsförsummelser och uppgifter om betalningar
• Passageloggar till byggplatser

ANLEDNING TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Wicote för bland annat följande ändamål:

• Anbudsräkning
• Fullgörande av avtal, projekt och beställningar
• Använda som underlag för fakturering och bokföring
• För att kommunicera kring avtal, önskemål och beställningar
• Följa upp deltagande vid möten och evenemang
• Skicka nyhetsbrev med relevant information
• Inpassage till byggprojekt där Wicote är verksamt
• I intern kommunikation via exempelvis e-post
• Använda som underlag för Wicotes verksamhetsutveckling, exempelvis rörande IT-system

RÄTT ATT HANTERA PERSONUPPGIFTER

Wicote har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig enligt avtal eller om vi har ett annat berättigat ändamål för behandlingen. Vi får även behandla personuppgifter för specifika ändamål som du har lämnat samtycke till. Wicote kan även ha rätt att behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

TILLGÅNG TILL WICOTES PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter används av Wicote och Wicotes personuppgiftsbiträden d.v.s. företag som behandlar personuppgifter åt Wicote på något sätt, såsom Kunder, IT-systemleverantörer och andra samarbetspartners som vi anlitar. Wicote kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till bolag inom samma koncern och andra närstående parter eller en efterföljande ägare, delägare och dessas rådgivare i samband med en företagsfusion, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Wicote överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Personuppgiftsbiträden kan dock p.g.a. exempelvis datahantering i globala IT-system fått Wicotes godkännande att behandla personuppgifter utanför EU/ESS i enlighet med standardklausuler, som utfärdas av EU-kommissionen, vilka innehåller bestämmelser avsedda att säkerställa att personuppgifter rörande personer inom EU är tillräckligt skyddade vid internationella överföringar och är en rättslig mekanism för att legitimera gränsöverskridande överföringar av personuppgifter.

HUR LÄNGE LAGRAS PERSONUPPGIFTERNA

Wicote lagrar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Personuppgifter i samband med anbud och offerter sparas anbudstiden ut plus 1 år.
Personuppgifter avseende avtal, projekt och utförda arbeten sparas till dess garantin för utfört arbete löper ut.

VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.
Du kan när som helst återkalla ett samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter när vi inhämtat samtycke från dig för ett specifikt ändamål
Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Wicote Entreprenad AB
Kärrlyckegatan 27
418 78 Göteborg

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.
Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Wicote arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning för personuppgifter.

Wicote gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen, www.wicote.se.

KONTAKTINFORMATION

Har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter så kontakta oss på e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller vanlig post:

Wicote Entreprenad AB
Kärrlyckegatan 27
418 78 Göteborg

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 24 maj 2018